Arrende-mall: Gratis nedladdning i Word och PDF

Rate this post

Ett arrendeavtal är ett avtal mellan en arrendator och en arrendator om uthyrning av mark eller fastighet i arrende. Arrende är reglerat i 8 kap jordabalken.

För att få upprätta ett arrendeavtal krävs skriftlig form. Arrendeavtalet bör innehålla följande uppgifter:

 • Parternas namn och adresser
 • Beskrivning av den arrenderade fastigheten
 • Arrendets längd
 • Arrendeavgiften och betalningsvillkoren
 • Övriga villkor, t.ex. om arrendatorn har rätt att uppföra byggnader på fastigheten

Det är viktigt att båda parter undertecknar arrendeavtalet innan arrendet påbörjas.

Fördelar med att använda en mall för arrendeavtal:

 • Omfattande och juridiskt korrekt avtal: Genom att använda en mall för arrendeavtal kan du säkerställa att avtalet är omfattande och innehåller alla nödvändiga regleringar. Detta kan bidra till att undvika tvister mellan arrendatorn och arrendatorn i framtiden.
 • Tidsbesparande: Att använda en mall för arrendeavtal kan spara tid och ansträngning för både arrendatorn och arrendatorn. Detta beror på att mallen redan innehåller alla viktiga punkter som måste regleras i ett arrendeavtal.
 • Professionellt utseende: Genom att använda en mall för arrendeavtal kan du säkerställa att avtalet har ett professionellt utseende. Detta kan stärka förtroendet mellan arrendatorn och arrendatorn.

Gratis mall för arrendeavtal till nedladdning:

För att göra det enklare för dig att skapa ett juridiskt korrekt arrendeavtal tillhandahåller vi här en gratis mall:

 • Mall för arrendeavtal (Word)

Download Word

 • Mall för arrendeavtal (PDF)

Download PDF

Viktiga punkter i ett arrendeavtal:

Ett arrendeavtal bör innehålla följande viktiga punkter:

 • Parternas namn och adresser: Det är viktigt att ange namn och adresser för både arrendatorn och arrendatorn i arrendeavtalet.
 • Beskrivning av den arrenderade fastigheten: I arrendeavtalet bör det anges vilken fastighet som arrenderas, t.ex. adress, fastighetsbeteckning och areal.
 • Arrendets längd: Arrendets längd bör anges tydligt i arrendeavtalet. Arrendet kan vara bestämt eller obestämt.
 • Arrendeavgiften och betalningsvillkoren: Arrendeavgiften och betalningsvillkoren bör anges tydligt i arrendeavtalet. I arrendeavtalet bör det också anges om arrendatorn är skyldig att betala någon deposition.
 • Övriga villkor: I arrendeavtalet kan det också anges andra villkor för arrendet, t.ex. om arrendatorn har rätt att uppföra byggnader på fastigheten, om arrendatorn har rätt att subarrendera fastigheten och om arrendatorn har rätt till ersättning för förbättringar som han eller hon har gjort på fastigheten.

Följder av ett ogiltigt arrendeavtal:

Ett arrendeavtal är ogiltigt om det strider mot ett lagstadgat förbud eller om det har ingåtts under tvång eller hot. Ett ogiltigt arrendeavtal har ingen rättslig verkan.

Slutsats:

Ett arrendeavtal är ett viktigt dokument som reglerar rättigheterna och skyldigheterna för arrendatorn och arrendatorn. Att använda en mall för arrendeavtal kan göra det enklare för dig att skapa ett juridiskt korrekt avtal.